سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 
رئیس اداره نظارت و ارزیابی 
 
 
اداری 
همکاری 
نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها  
رئیس اداره جذب و گزینش  
 
 
اداری 
همکاری 
نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها  
رئیس اداره همایشهای دانشگاهی 
 
 
اداری پژوهشی 
همکاری 
نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها  
مدیر ارتباطات واطلاع رسانی معاونت سیاسی  
 
 
اداری 
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 
عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی 
 
 
آموزشی 
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 
مدرس مدعو 
 
 
آموزشی 
همکاری 
دانشگاه پیام نور 
عضو هیئت علمی  
 
ادامه دارد 
آموزشی و پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه پیام نور چهاردانگه 
مسئول راه انداز و سرپرست 
 
ادامه دارد 
اداری آموزشی و پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه امام علی(ع) 
مدرس مدعو 
 
 
آموزشی 
همکاری 
دانشگاه علوم پزشکی ایران 
مدرس مدعو 
 
 
آموزشی 
همکاری 
دانشگاه شاهد 
مدرس مدعو 
 
 
آموزشی 
همکاری 
دانشگاه علامه طباطبائی 
مدرس مدعو 
 
 
آموزشی 
همکاری 
صدا و سیما / رادیو جوان  
رئیس گروه انقلاب اسلامی 
 
 
تولید برنامه گپ عصرانه 
تدریس 
دانشگاه علامه طباطبايی 
مدرس 
 
 
انقلاب اسلامی ایران 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 
مدرس 
 
 
تاریخ تحول دولت در اسلام 
تدریس 
دانشگاه شهيد رجايی 
مدرس 
 
 
دروس معارف 
تدریس 
دانشکده علوم اقتصادی 
مدرس 
 
 
انقلاب اسلامی ایران و معارف1و2 
همکاری 
دانشگاه شهید رجایی 
مدرس مدعو 
 
 
تدریس 
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 
مدرس و مسئول دفتر فرهنگ  
 
 
فرهنگی آموزشی 
تدریس 
دانشگاه شهيد رجايی 
مدرس 
 
 
دروس معارف 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 
مدرس 
 
 
تاریخ تحول دولت در اسلام