تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
 
علوم سیاسی 
ازاد اسلامی تهران مرکز 
16.00 
دکترا 
1393 
تاریخ تشیع 
دانشگاه ادیان و مذاهب 
18.00 
سطح 3