اهمیت شرکت در انتخابات
57 بازدید
محل نشر: دانشگاه پیام نور مرکز رزن
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
احمد متقی زاده : اهمیت شرکت در انتخابات اهمیت انتخابات در کشور ما از پنج حیث حایز اهمیت فوق العاده است: 1: اینکه شرکت مردم در انتخابات و حضور آنان در پای صندوقها انجام تکیف اجتماعی بعنوان یک امر واجب است. چراکه همه مردم باید در اجتماع احساس مسئولیت کنند نه اقلیت خاص.انتخابات وظیفه همه مردم است. 2: شرکت مردم در انتخابات در شرایط کنونی یکی از مظاهر عمده نمایش تثتیت مجدد و استمرار نظام و نه گفتن عملی به دشمنان داخلی و خارجی چه بالقوه و چه بالفعل نظام جمهوری اسلامی ایران است. 3: شرکت مردم در انتخابات خاصه انتخاب ریاست جمهور با توجه به جایگاه و نقش وی در قانون اساسی سرنوشت کشور برای چهار سال و بلکه بیشتر از آن توسط همه مردم تعییین می گردد. 4: اینکه حضور مردم در هر انتخابات و در شرایط کنونی یکی از مظاهر عمده نمایش و تمرین دموکراسی دینی است. 5: هیچ کشوری را در دنیا به اندازه جمهوری اسلامی ایران زیر ذره بین و مورد هجمه تبلیغاتی قرار نگرفته است پس لزوم تضمین آزادی و سلامت آن و بیطرفی ناظران و مجریان کار انتخابات در نحوه بر گزاری انتخابات را بیش از بیش را می طلبد که غفلت ورزیدن از آن ضرر جبران ناپذیری را به دنبال دارد. وظیفه افراد تحصیل کرده و آگاه آن است که ضمن ارتباط با اقشار جامعه خصوصاً قشرهای متوسط در آگاهی بخشیدن به آحاد مردم و ایجاد فضای مناسب برای تحقق شرکت همه مردم در انتخابات و حضور آنان در پای صندوقها بکوشند.