فلسفه قیام امام حسین(ع)
56 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
خلاصه: مقاله، فلسفه قیام امام حسین (ع) زمانی که بحث از فلسفه قیام امام حسین (ع) است، بیشتر از مفاهیم انتزاعی استفاده می شود، چراکه مفاهیم انتزاعی منحصر به زمان قیام نیست، بلکه شدت و ضعف آنها در هر جامعه اى وجود دارد ، به عبارتی فراتـر از محدوده زمان و مکان است، پس هرجامعه ای که حاکمان مستبد بـا مردم رفتـار بی منطق داشته باشند و حدود الهی را رعایت نکنند و یا جـامعـه اى که مردم آن در جهل باشند آن جامعه، جامعه اى یزیدى است، هر حرکتی جهت اصلاح آن جامعه صورت پذیرد قیامی حـسینى خواهد بود. شناخت فلسفه قیام امام حسین (ع) به مبانی اسلام و تحلیل تاریخ اسلام و تاریخ امامت، و حوادث قبل از قیام، زمان قیام و بعد از قیام وابسته است.