مبانی قرآنی بیداری اسلامی
59 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مبانی قرآنی بیداری اسلامی حقیقت بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی روز به روز رو به گسترش است، و این بیداری اسلامی از مبانی الهی که ریشه در کتاب هدایت و حیات بخش قرآن دارد، چرا که قرآن علاوه بر هدایت انسان در امور فردی، خانوادگی، اجتماعی و جهانی انسانها در هیچ مورد کوتاهی نكرده است. مردم مسلمان منطقه از شرايط حاكم بر كشورشان با حاکمیتی که حدود الهی را رعایت نمی کنند در عذابند و ظلم حاكم بر كشورشان و وابستگی به ديكتاتوران و سلب استقلال و آزادی از مردم از جمله بدترین شرايطی است که سالهای متمادی بر آنها تحمیل شده است، لذا مردم كشور اسلامی با پیروی از قرآن بیدار شده و خواستار نفی ظلم، دیکتاتوری و سلطه بیگانگان و ایجاد عدالت‌، آزادی در کشورشان می باشند. مبانی قرآنی بیداری اسلامی را می توان از دومنظر تحلیل نمود: 1.از منظر تشریع 2. از بعد سنت الهی طبق مبانی قرآنی تکلیف هر مسلمان در بعد اجتماعی عمل به حدود الهی و مبارزه با هرطاغوت است. لذا قرآن فرعون را نماد طاغوت سیاسی، هامان را نماد طاغوت فرهنگی و قارون را نماد طاغوت اقتصادی معرفی نموده که مسمانان همواره با طواغیط زمان خودشان همواره در حال جهاد باشند.