منابع نو اندیشی دینی در مسایل سیاسی
63 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نوشتار این شامل سه قسمت مقدمه، متن و نتیجه است؛ در مقدمه به تعریف منابع نواندیشی دینی در مسائل سیاسی که عبارت است از ادله اربعه (قرآن، سنت، اجماع و عقل) یعنی ادله اجتهاد است اشاره شده که محقق می‌تواند با استفاده از آن ادله به عنوان حجت شرعی پاسخ کلیه مسائل مستحدثه سیاسی، چالش‌های سیاسی و بحران‌های سیاسی را بدهد؛ و همچنین منابع نواندیشی دینی در مسائل سیاسی در سه بخش تقسیم بندی شده که شامل: معارف مقدمی (حوزوی، دانشگاهی و جهان بینى) و منابع اصلی ادله اربعه (قرآن، سنت، اجماع و عقل) و همچنین اصول استنباط و التزامی که تابع منابع اصلی هستند مثل: اصل عدالت، اصل جامعیت دین اسلام، اصل خاتمیت و کاملیت دین اسلام، اصل «ابتنای احکام بر مصالح و مفاسد، اصل وجود و وجوب حاکمیت و حکومت در اسلام، اصل توجه به نقش زمان، مکان و اصل پاسخگویی اسلام به مسائل مستحدثه سیاسی، اصل احترام به افکار عمومی و مدارا اشاره شده است؛ نتیجه اینکه دین اسلام، دینی است که دارای منابع علمی و فطری متقن که محقق واقعی دین می‌تواند با روش اجتهاد مصطلح در هر عصری پاسخگوی کلیه مسائل سیاسی در آن عصر باشد.