مؤلفه های قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران
50 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران از بعد نظری و عملی بر تحولات سیاسی منطقه‌ و جهان تأثیرگذاری عینی و محسوسی دارد، در این نوشتار تلاش می‌شود تا به طور مشخص ضمن تعریف قدرت نرم، نخست به مؤلفه های قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران و بعد به مؤلفه های تثبیت کننده قدرت نرم و در قسمت سوم به عوامل تهدید کننده قدرت نرم انقلاب اشاره شود، مؤلفه های قدرت نرم مثل: اتحاد ملی، اقتدار ولایت فقیه، بصیرت، فرهنگ استقامت، تقویت ایمان، عزم راسخ برای دفاع انقلاب، آمادگی پاسخ به هر تهدید با قدرت کامل، حفظ و فعال سازی ارزش‌های الهی، دفاع ملی، ظلم‌ستیزی، استکبارستیزی و حمایت از مظلوم و مؤلفه های تهدید کننده آن مثل عدم توجه به حوزه و دانشگاه، غفلت از توطئه و کید دشمنان خاصه استکبار جهانی، تفرقه اشاره شده و آثار برخی از آن مؤلفه‌ها قدرت نرم انقلاب اسلامی به عنوان یک حرکت مکتبی، در بعد ملی و در بعد جهانی نیز با توجه به جهان‌شمولی مکتب اسلام که دارای قدت نرم ویژه و مخصوص است توصیف شده است، و اثرگذاری کمی و کیفی مستمر آن در حوزه‌های پیرامون، به طور عینی در بیداری اسلامی منطقه و باز تاب گسترده معنویت و آزادی‌خواهی در سطح جهان، به جهت احیاء اسلام ناب محمدی(ص)، و پاسخ به این سؤال که چرا برخی از انقلاب اسلامی ایران خوف دارند؟ و چرا عده ای آن را فرصت و مستکبران جهان وجود آن را برای منافع خود تهدید قلمداد می نمایند؟ در این نوشتار توصیف و تحلیل شده است.