رابطه آموزش و پژوهش در دانشگاه پیام نور
62 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اهداف تحقیق: بررسی رابطه آموزش و پژوهش در دانشگاه پیام نور اهداف نظری: هدف نظری این تحقیق بررسی رابطه بین آموزش و پژوهش دانشگاه پیام نور است اهداف کاربردی: - تشویق و توجه خاص مسئولین، اساتید، و دانشجویان دانشگاه پیام نور به آموزش و پژوهش است - تشویق دانشگاهیان به در نظر گرفتن خط مش ها آموزش و پژوهش وافزایش آگاهی راجع به آموزش و پژوهش به عنوان یک انتخاب شغلی برای دانشگاهیان
دانلود