جزء و کل در فلسفه سیاسی ارسطو
65 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
چکیده :‌ اغلب محققین بر این باورند که بر اساس فلسفه سیاسی ارسطو ساختار دولت شهر همانند یک ارگانیسم طبیعی است . دلیل مهم این ادعا به نظر می‌رسد این باشد که بدون شک ارسطو رابطه بین فرد و دولتشهر را همانند رابطه بین جزء - کل می‌داند، که ظاهراً این رابطه همانند رابطه‌ای است که بین بخشی از ارگانیسم طبیعی با خود ارگانیسم برقرار است. بعلاوه برخی از محققین (به خصوص جاناتان بارنز) معتقدند که این دیدگاه در مورد دولتشهر منجر به پذیرش نوعی توتالیتاریسم (تمامیت خواهی) تلویحی از جانب ارسطو می‌شود . بنابراین در این مقاله طی بررسی روش‌های مختلف توصیف ارسطو از جزء و کل آشکار خواهد شد که از نظر ارسطو دولتشهر یک تمامیت و وحدت و لذا یک طبیعت کاملاً متفاوتی از ارگانیسم طبیعی دارد. واژه‌های کلیدی: ارسطو، جزء ، کل ، سیاست ، توتالیتاریسم.