انتخاب ریاست جمهور و دوران بین اقل و اکثر
58 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1292/04/11
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
انتخاب ریاست جمهور و دوران بین اقل و اکثر در بحث دوران بین اقل و اکثر اگر ما شک کردیم در جزئیت یا شرطیت شیئ برای مأموربه مثلاً اگر شک کردیم علم به دین اسلام شرط ریاست جمهور است یا نه ؟ این جا چه اصل عملی جاری می شود؟ در مسئله دو قول است. یک قول: در این جا، جای برائت است یعنی ریاست جمهور بدون عالم به دین اسلام یقین داریم مأموربه است و نسبت به عالم بودنش به دین اسلام شک داریم اصالت برائه جاری می کنیم. قول دوم: این جا جای قاعده اشتغال است، مثلاً اگر شما نامزد رئیس جمهور بدون علم به اسلام انتخاب نمودید یقین داشتید به اشتغال ذمه به تکلیف، حال شک دارید آیا با این نامزد بدون علم به اسلام ذمه شما بریء شد یا نه؟ اشتغال یقینی برائت یقینی می خواهد پس حتماً باید نامزدی با علم به اسلام انتخاب کنیدتا یقین کنید ذمه شما بریء شده است.
دانلود