انتخابات و تمسک به عام
106 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1292/04/11
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
انتخابات و تمسک به عام تمسک به عام: مثلاً افراد A و B و C و.... کاندید و نامزد شده اند همه را شورای نگهبان تأیید نموده لذا فرض بر این است که پس از تأیید نظر شورای نگهبان همه صلاحیت منصب مورد نظر را دارند. سئوال این است اصاله العموم مطلقاً حجت است و یا عمل به آن مشروط به تفحص از وجود مخصص احتمالی و حصول یأس از دستیابی به آن است؟ سه قول است. تمسک به عام قبل الفحص، بالاجماع جایز نیست. (علامه در نهایه) تمسک به عام قبل الفحص، جایز است. (علامه در تهذیب) تمسک به عام اگر عام مورد نظر در معرض تخصیص باشد ، تمسک به آن قبل الفحص جایز نیست، در غیر این صورت تمسک به آن جایز است.(آخوند خراسانی در کفایه جلد اول)
دانلود