انتخابات و باب تزاحم
99 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/04/11
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
انتخابات و باب تزاحم مساله باب تزاحم از مسایل بسیار وسیعی است برای آشنایی و تشخیص محققین و مجتهدین با موضوعات وظیفه است ولی ظاهراً در ایران خوب عمل نمی‏شود، کارشناسان سیاسی اگر با موضوعات آشنا نباشد، اهمیتها را درک نمی‏کند، وقتی که اهمیتها را درک نکند، بسا هست که‏ پافشاری می‏کند روی موضوع کوچکتر، و موضوع بزرگتر را از دست می‏دهد ولی‏ اسلام این راه را جلوی پایکارشناسان سیاسی گذاشته است. انتخابات حرکتی است توسط حکومت و مردم به عنوان یک تکلیف سیاسی اجتماعی است که ضمن جابجایی قدرت و تصمیم گیری بوسیله آن ممکن است در مقام عمل منتهی به رشد و تعالی کشور شود. موضوع حکم شرعی انتخابات از چه نوعی است؟ از امور خارجی مثل حکم میته و خون یا امور اعتباری و عرفی مثل ملکیت و زوجیت و یا امور اختراعی شارع مثل نماز و روزه است. مسلم است که از امور اعتباری و عرفی مثل ملکیت ، زوجیت و ریاست است اعتبارات چیست؟ حقیقتی که علاقه وضعی آن تعییناً و یا تعیناً به دست عرف و واضعیین و مقننین شکل گرفته باشد.
دانلود