قاعده اتحاد عاقل و معقول
149 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/03/12
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
قاعده اتحاد عاقل و معقول الحمد الله الذی هدانا و ما کنا لنهدی هذا لولا ان هدانالله گفته شده که فرفوریوس ابتداءدرباره آن سخن گفته است ولى ابن سینا آن را مردود شمرده است، ولی صدرالمتألهین سخت معتقد بوده و براى اثبات آن به برهان تضایف تمسک کرده است . آیا میشود یک شی هم عاقل باشد هم معقول در یک زمان و در یک ادراک؟ تبین ذلک ۱- صورت هاى فعلیه که همواره فعلیت اشیاء را تشکیل مى دهند بر دو گونه اند یکى صورت فعلیه اى که قائم بماده و مکان است دوم صورت فعلیه اى که از ماده و مدت و مکان و سایر لوازم آن مجرد است. صورت فعلیه اى که قائم به ماده و لوازم آن است هرگز معقول بالذات واقع نمى شود و اگر آن را معقول بنامند معقول بالعرض خواهد بود. ولى صورت فعلیه اى که مجرد از ماده و لوازم آن است همیشه معقول بالذات است. به این ترتیب معقول همواره بر دو گونه است یکى معقول بالذات که عبارت است از صورت عقلیه مجرد که قائم بذهن است دوم معقول بالعرض که عبارت است از صورت عینى شیئى در خارج که قائم بماده است.
دانلود