تحلیل وقوع انقلاب اسلامی با روش مکتب آنال
141 بازدید
نقش: مصحح
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این نوشتار نکاتی در خصوص شناخت شناسی علم تاریخ و علم سیاست و تحلیل این پدیده سیاسی تاریخی با روش مکتب آنال به جهت توجه ای که به جغرافیای تاریخی، رهیافت جهانی، روش گذشته نگر، روش مقایسه ای، رهیافت میان رشته ای، تاریخ روحیات، تأکید بر ساختارها، تأکید بر تاریخ اقتصادی و اجتماعی دارد، یک نظریه همه جانبه است. که بهتر می تواند انقلاب اسلامى را تحلیل نماید. با توجه به سه شرط انقلاب، به عوامل نارضایتى مردم از وضع موجود مثل ساختاری و کارکرد نظام اجتماعى (اعم از نظام سیاسى، فرهنگى اقتصادى) اشاره که حاصل عدم کارکرد صحیح و نبود ساختار لازم و ضرورى براى قوام هر جامعه از یک طرف و تأثیر متقابل هر یک از اجزاء بر دیگرى سبب ایجاد نارضایتى در میان مردم از وضع موجود شد. بعد با اشاره به عوامل ترسیم کننده جامعه مطلوب در ذهن مردم به نقش مکتب اسلام و تفکر ولایت فقیه که امام راحل بیشتر از همه علماى گذشته روى آن تأکید داشتند و درقسمت آخر ضمن بیان عوامل تحریک کننده اراده عمومی مردم به نقش گزاره‏هاى دینى در وحدت بخشی و شخصیت و عملکرد رهبر کبیر انقلاب به عنوان رهبر بلامنازع در بسیج و هدایت مرد با توجه به جغرافیای تاریخی انقلاب و تحولات سیاسی قرون اخیر علیه استبداد داخلى و استثمارگران خارجى، عامل مؤثر و مشوق حرکت انقلابى و اراده مردمى بوده نتیجه اینکه پدیده‏هاى اجتماعى که انقلاب مصداق بارز آن است، عوامل متعددى، سبب وقوع آنها مى‏شود که این نظر، خلاف فرضیه‏هایی است که یک عامل را فقط، در پدیده‏هاى اجتماعى مأثر می دانند.
دانلود