مشروعیت الهی و سیاسی حکومتهای اسلامی از صدر اسلام‌ تا کنون
64 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 100
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مشروعیت الهی و سیاسی حکومتهای اسلامی از صدر اسلام‌ تا کنون به اعتبار سند تاریخی تجزیه و تحلیل می شود. در این نوشتار حکومت اسلامی از صدر اسلام از زمان حضرت رسول(ص) شروع می شود تا کنون ادامه دارد که از طریق گردآورى‏ اسناد مربوطه ضمن بررسی صحت و سقم اسناد با تجزیه و تحلیل مشروعیت سیاسی و الهی حکومتهای اسلامی واقعی و یا به ظاهر اسلامی در طول تاریخ بوده مشروعیت سیاسی و الهی آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گردد. ‏ از بعد سیاسی نکته بسیار مهمی که تمام حکومتها بطور جدی به آن توجه خاص دارند، مسئله مشروعیت است‌. مفهوم‌ مشروعیت‌ بطور مطلق بدون مضاف الیه، امروزه‌ در محافل‌ علمی‌ و سیاسی‌ به خصوص ایران در دو معنا استعمال می شود یکی‌ مشروعیت‌ دینی‌ به معنی حقانیت و دیگر مشروعیت‌ سیاسی‌ به معنی مقبولیت است.