تجزیه و ترکیب سوره فاتحه و بقره
692 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1367
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 3
زبان : فارسی
تجزیه و ترکیب قرآن سوره الفاتحه و البقره مؤلف:احمد متقی زاده بسمه الله الرحمن الرحیم تجزیه و ترکیب : تعریف تجزیه : شناخت کلمه از حیث بناء و ریشه آن که راه بدست آوردن این شناخت را علم صرف بما می آموزد . تعریف ترکیب : شناخت کلمه و جمله از حیث نقش و موقعیتی که در کلام دارد و معرب و مبنی بودن که این شناخت را علم نحو بما می آموزد . روش تجزیه و ترکیب کلمه (اسم ، فعل ، حرف ) و ترکیب جمله و کلام : تجزیه فعل : مثل: ضرب 1- نوع فعل : ماضی با مضارع یا امر ماضی 2- وزن : فعل 3- بناء : ثلاثی یا رباعی هر کدام یا مجرد یا مزید ثلاثی مجرد اگر مزید است از کدام باب است 4- صیغه آن :غایب یا مفرد یا تثنیه یا جمع ،مونث ، مذکر مفرد غائب مخاطب یا مفرد یا تثنیه یا جمع ، مونث ، مذکر مفرد غائب متکلم وحده یا مع الغیر 5-لازم یا متعدی متعدی 6- معلوم مجهول معلوم 7- غیر موکد یا موکد بنون ثقیله یا خفیغه غیر موکد 8- صحیح و نوع آن (مهموز ، سالم ، مضاعف یا معتل و نوع آن (معتل الفاء (مثال ) معتل العین ... صحیح سالم 9- متصرف یا غیر متصرف متصرف ترکیب فعل : مثال: 1- معرب ضرب نوع اعراب سبب اعراب 2- یا مبنی مبنی مبنی بر چیست ؟ فتح آیا حرکت بنائی ظاهر است یا مقدر؟ محل اعراب دارد یا نه ؟ ظاهر