جزء سی قسمت اول
92 بازدید
محل ارائه: حوزه امیرالمومنین قروه درجزین
مقطع: سطح 1
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تجزیه و ترکیب : تعریف تجزیه: شناخت کلمه از حیث بناء و ریشه آن که راه بدست آوردن این شناخت را علم صرف بما می آموزد. تعریف ترکیب : شناخت کلمه و جمله از حیث نقش و موقعیتی که در کلام دارد و معرب و مبنی بودن که این شناخت را علم نحو به ما می آموزد. روش تجزیه و ترکیب کلمه (اسم ، فعل ، حرف ) و ترکیب جمله و کلام : تجزیه فعل : مثل: ضرب 1- نوع فعل : (ماضی با مضارع یا امر)  ماضی 2- وزن : فعل 3- بناء : (ثلاثی یا رباعی هر کدام یا مجرد یا مزید اگر مزید است از کدام باب است): ثلاثی مجرد 4- صیغه آن :(غایب یا مفرد یا تثنیه یا جمع ،مونث): مذکر مفرد غائب مخاطب یا مفرد یا تثنیه یا جمع ، مونث، متکلم وحده یا مع الغیر 5-لازم یا متعدی: متعدی 6- معلوم مجهول: معلوم 7- غیر موکد یا موکد بنون ثقیله یا خفیفه: غیر موکد 8- صحیح و نوع آن (مهموز ، سالم ، مضاعف یا معتل و نوع آن (معتل الفاء (مثال ) معتل العین ...: صحیح سالم 9- متصرف یا غیر متصرف: متصرف ترکیب فعل: مثال: ضرب 1- معرب، نوع اعراب، سبب اعراب: 2- یا مبنی: ضرب مبنی است. مبنی بر چیست ؟ فتح آیا حرکت بنائی ظاهر است یا مقدر؟ محل اعراب دارد یا نه ؟ ظاهر
دانلود